• MAGAZYNY I BIURA DLA TWOJEJ FIRMY - ZADZWOŃ 723 444 555!

Wrocławskie Centrum Logistyczne

ul. Jerzmanowska 17, 19, 22
54-530 Wrocław

tel.: 71 373 75 77
tel.: 71 357 85 97
tel.: 723 444 555
fax: 71 351 74 43
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

I przepisy ogólne

 1. Umowa najmu zostaje zawarta z chwilą wjazdu na teren parkingu, a kończy się wraz z wyjazdem z parkingu.

 2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 3. W przypadku naruszenia przepisów w szczególności ustawy Prawo o ruchu drogowym, interweniować na terenie parkingu będą funkcjonariusze Straży Miejskiej lub Policji stosując sankcje zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

II zasady Korzystania z parkingu , kontrola parkowania i opłaty dodatkowe.

 1. Na drogach wewnętrznych i na parkingach obowiązują przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz przepisy niniejszego Regulaminu.

 2. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów z zasadami określonymi w Regulaminie prowadzą upoważnieni pracownicy Dzierżawcy,

 3. Korzystający z parkingu zobowiązany jest do parkowania pojazdu wyłącznie na wyznaczonych miejscach postojowych. Zabronione jest parkowanie pojazdów w miejscach oznaczonych jako miejsca przeznaczone do parkowania konkretnych pojazdów lub określonych kategorii pojazdów (np.: stanowiska służbowe, oznaczone numerem rejestracyjnym pojazdu).

 4. Użytkownik wjeżdżający i wyjeżdzający z Parkingu zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu w strefie kontroli.

 5. Na żądanie obsługi parkingu użytkownik zobowiązany jest okazać dowód rejestracyjny pojazdu.

III Odpowiedzialność użytkowania parkingu.

 1. Korzystający z parkingu odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przez niego samego lub osoby , za które ponosi odpowiedzialność jak i osoby towarzyszące

 2. Korzystający z parkingu ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenie parkingu. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Biura Obsługi Parkingu o kawowym zdarzeniu, nie później niż przed opuszczeniem parkingu.

 3. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem , w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu.

 4. W przypadkach określonych w tym regulaminie użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez użytkownika.

IV Odpowiedzialność dzierżawcy prowadzącego działalność parkingową

 1. Dzierżawca nie ponoszą odpowiedzialności za pojazdy ani za pozostawione w nich mienie.

 2. Dzierżawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników lub inne osoby, za które ponosi odpowiedzialność w szczególności przez osoby działające na jego zlecenie.

 3. Dzierżawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez korzystających z parkingu bądź osoby trzecie.

 4. Wynajmującemu z tytułu jego roszczeń wynikających z umowy najmu przysługuje prawo zatrzymania oraz ustawowe prawo zastawu na zaparkowanym pojeździe Najemcy.

V Przepisy Bezpieczeństwa.

 1. Na terenie parkingu nie wolno poruszać się z prędkością większa niż 10 km/h

 2. Na terenie parkingu bezwzględnie zabronione są:

 1. Używanie otwartego ognia

 2. Składowanie paliw, substancji łatwopalnych i toksycznych, jak również pustych pojemników po takich substancjach,

 3. Postój pojazdu z pracujących silnikiem

 4. Parkowanie pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym, układem olejowym i układem chłodzenia lub z innymi uszkodzeniami mogącymi spowodować zanieczyszczenie parkingu

 5. W czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawianie w pojeździe zwierząt

 6. Niszczenie urządzeń

 1. Na miejscach parkingowych i drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów , wymiana cieczy chłodzącej, napełnianie/ uzupełnianie paliwa lub olejów, jak również inne czynności mogące spowodować zanieczyszczenie terenu i środowiska. W przypadku niekontrolowanego wycieku paliwa należy niezwłocznie powiadomić pracownika Działu Administracyjno – Technicznego.

VI Kary

Za naruszenie zasad korzystania z parkingu lub przepisów bezpieczeństwa osoba, która dopuściła się naruszenia może zostać obciążona karą umowną w wysokości 100 zł za każde naruszenie.

 

VII Zmiany regulaminu

Zmiany niniejszego regulaminu ustala się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.